Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

publicaties.jpg

Publicaties

Onze publicaties

Hier vindt u een greep uit onze artikelen en publicaties

Publicaties

Artikelen

De open samenleving en haar vrienden
Openheid zit in de lucht. Overheden, bedrijven, ngo’s en burgers pleiten voor meer openbaarheid en transparantie. Het thema staat op de politieke agenda. Aan mooie woorden ontbreekt het niet, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Enkele bouwstenen voor een open overheid.
Lees het artikel

Burger is goud waard
Burger is goud waard, artikel Trouw 10-4-2014.
Lees het artikel

Op zoek naar de gouden sleutel
‘Op zoek naar de gouden sleutel’ is een essay over 20 jaar innovatie in het publiek domein. Het is verschenen in de bundel ‘Publieke Pioniers’, uitgegeven door o.a. BZK, EZ, I&M en IMI.
Lees het artikel

Onderzoek over perspectieven op het Food Fuel debat
Anouke de Jong heeft voor haar master Management en Beleidsanalyse het Food-Fuel debat (leiden biobrandstoffen tot honger?) onderzocht. De uitkomsten worden gebruikt zodat partijen meer inzicht hebben in de verschillende zienswijzen en cruciale argumenten in het debat. Uit het onderzoek blijkt dat er drie dominante perspectieven op het debat zijn. - Nieuwe randvoorwaarden voor biobrandstoffen.
- Duurzaam vertrouwen in de biobrandstof industrie.
- Voedsel in de tank is onverantwoordelijk.
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek: Beleidsdoelen- en maatregelen zijn nog impliciet in het debat en het biobrandstof beleid is nog ongestructureerd. Een samenvatting van het onderzoek van Anouke, in de vorm van een powerpoint-presentatie is hieronder te vinden.
Lees het artikel

Informatie en Politiek in het kort
Naast het lijvige promotieonderzoek van Guido Enthoven over de informatierelatie tussen regering en parlement nu ook een handzaam artikel.

De vragen die in dit artikel centraal staan: Wat zijn dominante patronen in de informatievoorziening van de regering aan de Tweede Kamer, zoals blijkend uit een analyse van 25 jaar parlementair onderzoek en uit de dagelijkse praktijk? Hoe kunnen deze patronen verklaard worden vanuit 1) de relatie tussen macht en kennis en 2) vanuit het perspectief van de principaal-agentbenadering? Lees het artikel

Artikel NRC Handelsblad 24 mei 2011 "Het is wel van belang hoe een worst wordt gemaakt"
"Hij kan die wet beter vernieuwen." De stelling van Donner dat Nederland internationaal hoog scoort op het gebied van openbaarheid, is niet met droge ogen vol te houden, vindt Guido Enthoven.
Lees het artikel

Informatiemonopolie rijk moet op de schop
Lees het artikel

Naar Buiten - spoorboekje burgerpartcipatie voor raad en college
IMI schreef in opdracht van de VNG 'Naar Buiten', een spoorboekje burgerparticipatie voor nieuwe raden en colleges. Het is een toegankelijk boekje met oa. bondige uitleg, interviews, do's and don't en verschillende rollen voor raad en college. Naar Buiten is een uitgave van 'In actie met burgers!", deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. De eerste druk (11.000 exemplaren) is inmiddels op, er volgt een tweede druk. Meer informatie?
Lees het artikel of zoek contact met Janjoost Jullens

Bezuinigen en burgerparticipatie
Lees het artikel

Perverse effecten van de oekaze van Kok
Lees het artikel

Kamer zelf ook schuldig aan informatiegebrek
Lees het artikel

Kamer laat zich het bos insturen door kabinet
Lees het artikel

Inkijkexemplaar proefschrift Guido Enthoven
Lees het artikel

Irak-Rapport toont weer hoe de kamer buitenspel wordt gezet
Als het kabinet hiervan wil leren laat het communicatie tussen Kamerleden en ambtenaren toestaan, aldus Guido Enthoven, NRC - Handelsblad 25 januari 2010.
Lees het artikel

Bezuinigingspakketten 2009
De komende bezuinigingen zijn van een ongekende omvang. Laat burgers hun voorkeur uitspreken over enkele scenario's, aldus het pleidooi van Guido Enthoven in NRC Handelsblad.
Lees het artikel

Reiziger in de Toekomst
Een eenmalig tijdschrift in opdracht van Rijkswaterstaat (Wegen naar de Toekomst) over de reiziger in 2025. Hoe kijken jongeren ertegenaan? Wat zijn wensen van ouderen? Welke mogelijkheden zien marktpartijen? Redactie: IMI.
Lees het artikel

Innovatie en samenwerking
Voor innovatie is samenwerking noodzakelijk, aldus de theorie rond ‘open innovatie’. Maar samenwerking is in de praktijk vaak lastig te realiseren. Artikel door Guido Enthoven en Hans Wesseling in Openbaar bestuur.
Lees het artikel

Controle moet je organiseren
Eén van de kerntaken van de Tweede Kamer is het controleren van het regeringsbeleid. Verantwoordingsdag is tot dusver geen succes gebleken. De Tweede Kamer moet meer focussen in haar controle en zelfstandig gegevens verzamelen. Door Guido Enthoven in NRC Handelsblad.
Lees het artikel

Kamerlid kan ook niet toveren
Er bestaat een aanzienlijke informatie-asymmetrie tussen regering en parlement. Kamerleden beschikken qua inhoudelijke ondersteuning over een halve persoonlijk medewerker. Artikel door Guido Enthoven in NRC Handelsblad
Lees het artikel

Na 100 dagen verdienen de burgers inzage
Het kabinet startte haar regeerperiode met een zogenaamde ‘100 dagen dialoog’. Daarna heeft het kabinet geweigerd inzage te geven in de resultaten daarvan. Dat is niet in rede vol te houden, aldus Guido Enthoven in NRC Handelsblad.
Lees het artikel

Kabinet moet kennis beter benutten
Kennis vormt de grondstof voor innovatie. Indien het kabinet echt werk wil maken van het ontwikkelen van Nederland tot brainport, zal ze nieuwe verbindingen moeten leggen tussen kennisvragers en kennisaanbieders. Artikel door Guido Enthoven in NRC Handelsblad.
Lees het artikel

Open het politieke systeem!
Zes voorstellen voor democratische vernieuwing. Paginagroot manifest van diverse organisaties en personen op initiatief van Guido Enthoven, Jurgen van der Heijden en Jan Schrijver. Gepubliceerd in NRC Handelsblad.
Lees het artikel

Bouwstenen voor een nieuw Jeruzalem
Het conflict tussen Israel en de Palestijnen spitst zich regelmatig toe op de kwestie Jeruzalem. Uit de geschiedenis zijn lessen te trekken die tot doorbraken kunnen leiden. Artikel van Guido Enthoven in NRC Handelsblad.
Lees het artikel

Highlights dialoog en interactie

IMI heeft in de afgelopen jaren dialogen over uiteenlopende thema's georganiseerd. Over ruimtelijke projecten, biobased economy, duurzaamheid, overheidscommunicatie.

Food - Fuel debat. In het food-fuel debat staat de vraag centraal of het gebruik van biomassa voor biofuels ten koste gaat van de voedselvoorziening. In het debat kwamen de grote vraagstukken van deze tijd samen: voedselvoorziening, duurzame energie, behoud biodiversiteit en economische ontwikkeling. De dialoog leidde tot overeenstemming over belangrijke kwesties tussen bedrijven en NGO’s.

Biobased Economy. IMI organiseerde voor EZ de maatschappelijke dialoog over de biobased economy. Hoogtepunt in 2011: de ondertekening van het Manifest Biobased Economy, waarin ruim veertig marktpartijen en NGO’s zich uitspreken over koers en samenwerking.

Vermaatschappelijken controle. Kunnen burgers een rol spelen bij controle en verantwoording? Een verkenning naar interessante voorbeelden uit binnen- en buitenland. In opdracht van de Algemene Rekenkamer)

Community of Practice managers ruimtelijke projecten. Projectleiders van ruimtelijke projecten werken in het spanningsveld tussen de representatieve democratie (loyaal aan politieke bestuurders) en de participatieve democratie (loyaal aan bewoners, bedrijven en andere stakeholders). IMI organiseerde voor hen in samenwerking met Habiforum een Community of Practice, om te leren van elkaars ervaringen.

Burgeragenda voor Europa. Organisatie van digitale dialoog over actuele Europese vraagstukken. Een burgerpanel van 1.500 mensen beantwoordt vragen van Nederlandse Europarlementariërs. Samenwerking met Politiek-Digitaal.nl en het Forum voor Democratische Ontwikkeling.

Betrokkenheid burgers bij evaluatie Schipholbeleid. Advies over de wijze waarop omwonenden bij de aanstaande evaluatie van het Schipholbeleid kunnen worden betrokken. Inclusief schets van verschillende evaluatiemethodieken en borging van de onafhankelijkheid van de evaluatie. In opdracht van DG Luchtvaart.

Verkenning IdeeRijk. Hoe kan de Rijksoverheid de ideeënrijkdom uit de samenleving zo goed mogelijk benutten? Vanuit deze vraag heeft IMI voor Binnenlandse Zaken tien casussen onderzocht waarin ideeën worden gegenereerd, verzameld, benut of verder geholpen.

Toekomst Overheidscommunicatie. Advies, begeleiding en verslaglegging van enkele expertmeetings en het digitaal debat van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (Commissie Wallage).

Future of Food. Een debat over voedselveiligheid, dierenwelzijn, boerderij van de toekomst. Samen met Duitsland organiseerde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een traject over de toekomst van de bovengenoemde thema's. Het IMI was adviseur en moderator bij het tweetalig digitale debat.

Projecten Kennis en Informatie

Op het gebied van kennis en informatie werken we aan projecten over de informatievoorziening van Kamerleden, over actieve openbaarheid en over de verbinding tussen wetenschap, politiek en beleid.

Internationale verkenning actieve openbaarheid. Nederland heeft het Open Government Partnership ondertekend. Wat doen andere landen op het gebied van het actief openbaar maken van overheidsinformatie? Wat zijn problemen en barrières om informatie openbaar te maken? Wat zijn beste praktijken. Een verkenning in opdracht van BZK.

Initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid. IMI organiseerde de maatschappelijke consultatie voor een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur: de Wet open overheid. Wetenschappers, experts, journalisten en burgers werden gevraagd hun inbreng te leveren voor het initiatief Voortman/Schouw. Op initiatief van GroenLinks en in opdracht van de Tweede Kamer.

Wetenschap en politiek. Wetenschap en politiek lijken heel verschillende domeinen. Echter, op onderdelen kunnen deze werelden elkaar versterken. Een internationale verkenning naar succesvolle manieren om wetenschap en politiek met elkaar te verbinden, in opdracht van de Tweede Kamer.

Evidence Based Policy Making. IMI leverde het jubilerende Rathenau Instituut inhoudelijke inbreng voor een diner pensant over Evidence Based Policy Making: het benutten van wetenschappelijke inzichten bij beleidskeuzes. Ruim 150 wetenschappers, Kamerleden en topambtenaren wisselden kennis en ervaring uit tijdens een feestelijke avond in de Ridderzaal.

Lessen uit 25 jaar Parlementair Onderzoek. Studie naar de informatievoorziening aan het Parlement op basis van tientallen Parlementaire Enquêtes. Onderzoek in het kader van de Parlementaire Zelfreflectie in opdracht van de Tweede Kamer.

Informatievoorziening 2020. ‘Information is the currency of democracy.’ (Jefferson). De Dienst Informatie Voorziening van de Tweede Kamer wil zich voorbereiden op de toekomst. Hoe verloopt het proces van informatievergaring, verwerking en ontsluiting in 2020? Hoe kan de Dienst Informatievoorziening Kamerleden en andere gebruikers zo goed mogelijk bedienen? Wat is de rol van social media hierin? IMI begeleidde deze toekomstverkenning.

Kralenspel, Conferentie over Transdisciplinariteit. Organisatie van conferentie in opdracht van de RMNO over transdisciplinariteit in relatie tot het thema duurzaamheid. Met inzet van het Kralenspel, een methode om verschillende kennisdomeinen te verbinden ten behoeve van betere besluitvorming, geïnspireerd door het boek 'Das Glasperlenspiel' van Herman Hesse.

Een jaar maatschappelijk Innovatie

Maatschappelijke Innovatie is een breed begrip en vaak wordt ons gevraagd wat IMI allemaal doet. Vandaar dit overzicht.

Klik hier hier voor de projecten van 2013. Wil je weten wat we in 2012 hebben gedaan? klik dan hier en het overzicht van 2011 vind je hier.

Transities en Toekomst

Volgens veel experts gaat de wereld de komende decennia vijf belangrijke transities doormaken: in grondstoffen, energie, water, voedsel en het financiële systeem. IMI werkt mee aan drie daarvan.

Recente projecten:
Groene Groei, Food Fuel debat: 5 bijeenkomsten over biomassa en voedselvoorziening, Governance zoetwater, Operatie Atlantis, Omgaan met krimp in Noordoost Friesland, Bio-based Economy (update), Toekomstperspectieven Zoet Water, Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, DIV 2020, Innovatie Urgent, Amsterdam Transition Town, Afvaltransitie: de circulaire economie van je vuilnisbak, Maquette ‘Legowatertafel’ deltracongres

Groene Groei

Wat moet er gebeuren om de economie radicaal te verduurzamen? Ruim 35 geïnterviewde ondernemers die groen en groei al succesvol combineren gaven antwoord. De rode draad: 'maximale waarde' creëren.
Nederland is van oudsher sterk in het optimaal benutten van grondstoffen, oppervlakte en infrastructuur, waardoor we internationaal concurrerend zijn. Zo zijn we met onze kleine oppervlakte samen met Frankrijk en de VS de grootste exporteur van agrarische producten. Deze positie benutten we verder door maximale waarde te halen uit de beschikbare energie en materialen.
Een voorbeeld: Het bedrijf Interface (modulaire vloerbedekking) heeft sinds 1996 43% van haar grondstoffen vervangen door biomateriaal of gerecyclede alternatieven. Goed voor het milieu en een flinke kostenbesparing. Het resultaat van de interviews en sessies presenteren we binnenkort aan de verantwoordelijke DG's binnen de Ministeries IenM en EZ.
Benieuwd wat Groene Groei voor economische kansen biedt voor jouw provincie, klik hier of neem contact op met Bart Krull en/of Mattijs Taanman.

Food - Fuel debat: Overeenstemming tussen bedrijven en NGO’s

In het food-fuel debat staat de vraag centraal of het gebruik van biomassa voor biofuels ten koste gaat van de voedselvoorziening. In het debat kwamen de grote vraagstukken van deze tijd samen: voedselvoorziening, duurzame energie, behoud biodiversiteit en economische ontwikkeling. De dialoog bestond uit een reeks bijeenkomsten, interviews met kernspelers, twee enquêtes en een wetenschappelijk onderzoek naar perspectieven. Bedrijven en NGO's hebben meer begrip gekregen voor elkaars zienswijzen en zijn nader tot elkaar gekomen. Er bestaat over opmerkelijk veel zaken overeenstemming, zowel over de probleemanalyse, als over de oplossingsrichtingen. De oogst van het debat bevat interessante bouwstenen voor het toekomstig biobrandstoffenbeleid in Nederland en Europa. De dialoog werd mogelijk gemaakt door het Ministerie van EZ, Agentschap NL, Corbion, CSG Centre for Society and the Life Sciences, Energie-Nederland, IMI, Neste Oil, Oxfam Novib, Rathenau Instituut, Rotterdam Climate Initiative/Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds. Klik hier voor het verslag.

Contact: Mattijs Taanman

Governance zoetwater

In opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater onderzochten we het ‘governance’-vraagstuk. De centrale vraag: hoe kan na 2014 de uitvoering van het Deltaprogramma Zoetwater georganiseerd worden? Door interviews met experts en bestuurders identificeerde IMI de belangrijkste dilemma’s en bracht onderbouwde keuzemogelijkheden in beeld. Het resultaat van het onderzoek: een keuzepalet hoe het rijk en de regio’s kunnen samenwerken, hoe de markt en samenleving gemobiliseerd en betrokken kan worden en wat voor een organisatie daarvoor nodig is.

Meer weten, neem contact op met Janjoost Jullens en/of Rense Bos

Operatie Atlantis, Omgaan met krimp in Noordoost Friesland

Operatie Atlantis is een effectieve methode voor de aanpak van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Dit sluit aan bij de veranderende rol van de overheid in de samenleving. We merken dat het werkt. Ook in Noordoost Friesland, waar we in de zomer van 2012 zijn begonnen met meer dan 50 ‘best-persons’. Mensen (Noordoost Friezen gecombineerd met creatieve experts) die op persoonlijk titel ideeën en inzichten verzamelen om met krimp om te gaan.

In november 2012 zijn de eerste ideeën gepresenteerd door de deelnemers. Van flexibel wonen, via het kinderboek Himp de Krimp tot energiebedrijven. In de zomer van 2013 zijn de businesscases gepresenteerd waar de deelnemers en deelnemende organisaties aan de slag mee gaan. In 2014 gaan we de businesscases verder versterken.

Meer weten over het project: fryslantis.wordpress.com of lees het interview met Elsbeth Koek dat is gepubliceerd in de Leeuwarder Courant.

Meer weten over de methodiek Operatie Atlantis: www.operatieatlantis.nl

Nieuwsgierig, neem contact op met Elsbeth koek en/of Rense Bos.

Bio-based Economy (update)

IMI organiseert voor EZ de maatschappelijke dialoog over de biobased economy. Hoogtepunt: de ondertekening van het Manifest Bio Based Economy, waarin ruim veertig marktpartijen en ngo’s zich uitspreken voor koers en samenwerking. We organiseren bijzondere bijeenkomsten over uiteenlopende thema’s: het food-fuel debat, kantelpunten tussen chemie en energie, het ontwikkelen van een nieuwe taxonomie voor de biobased economy. Klik hier voor het Manifest.
Contact:Bart Krull of Guido Enthoven.

Toekomstperspectieven Zoet Water

Er was de behoefte om beter beleid te kunnen maken op het gebied van zoet water, die ook in de toekomst stand zal houden. Een heeft een “dreamteam” van deskundigen vier waardensystemen, gedestilleerd uit een uitgebreide verkenning onder experts en gezaghebbende denkers, uitgewerkt tot toekomstperspectieven, die vervolgens verder zijn verfijnd en verrijkt in een reeks van testlabs-werkbijeenkomsten met bestuurders, het Programmateam Zoetwater, een Begeleidingscommissie en tijdens de zoetwaterweek ook regio’s en gebruikers.
Contact: Janjoost Jullens

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Voor het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden organiseerde het IMI ‘strategiedagen’. De crux van deze dagen is de uitwisseling van zoveel mogelijk kennis met maatschappelijke organisaties in deze regio, met het oog op een beter advies in het Deltaprogramma. Voorbeeld: Op de ‘Dag van de kansrijke strategieën’ werd besproken wat de effecten zijn van strategieën in dit gebied, en hoe maatschappelijke organisaties aankijken tegen deze effecten. Uiteindelijk moet ervoor gezorgd worden dat we in de toekomst veilig blijven tegen hoog water, voldoende zoet water hebben en natuurlijk dat ons land mooi blijft.
Meer info Hellie van Hout

IMI heeft in opdracht van het Deltaprogramma IJsselmeer aan de hand van trendkaarten en waardesystemen verschillende brillen op de toekomst van het IJsselmeergebied ontwikkeld. Dit leverde een schat aan kennis en methode die ook voor andere vraagstukken kan worden ingezet. De inzichten hebben we inmiddels alweer benut voor in ieder geval de gemeente Gorinchem en de topsector Bio Based Economy.
Klik voor het rapport, voor de brochure en voor de trendkaarten.?
Meer info: Yung Lie

DIV 2020

‘Information is the currency of democracy.’ (Jefferson). De Dienst Informatie Voorziening van de Tweede Kamer wil zich voorbereiden op de toekomst. Hoe verloopt het proces van informatievergaring, verwerking en ontsluiting in 2020? Hoe kan de Dienst Informatievoorziening Kamerleden en andere gebruikers zo goed mogelijk bedienen? Wat is de rol van social media hierin? IMI begeleidt deze toekomstverkenning.

Innovatie Urgent

Het programma Inkoop Innovatie Urgent (ministerie van Economische Zaken) stimuleert innovatiegericht inkopen door de overheid als ‘lead customer’. Door een grotere vraag naar innovatieve producten wordt de thuismarkt en daarmee vaak ook het exportpotentieel van Nederlandse bedrijven vergroot. Twee maal per jaar vinden netwerkbijeenkomsten plaats met vertegenwoordiging van 16 innovatiegerichte projecten: een mix van overheid (projectleiders, inkopers, beleidsmedewerkers) en deelnemende bedrijven. IMI faciliteert deze bijeenkomsten in samenwerking met EZ met als doel om leerervaringen uit te wisselen.

Amsterdam Transition Town

Pakhuis de Zwijger (A’dam) en Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) organiseren sinds najaar 2012 ‘Amsterdam Transition Town’, een serie verdiepende bijeenkomsten rond bottom-up initiatieven van burgers. Hierin komen initiatiefnemers zelf aan het woord om te vertellen over hun project en om ervaringen uit te wisselen met elkaar. Wat werkt goed, en waar zitten ze nu mee om hun initiatief nog een stap verder te brengen? Trefwoorden: uitwisselen, inspiratie, doen.

Afvaltransitie: de circulaire economie van je vuilnisbak

Nederland loopt voorop als het gaat om recycling: 80% van het afval wordt al gerecycled. Maar het kan beter. Met name als het gaat om bijvoorbeeld plastic verpakkingen en meer en hoogwaardiger recycling van huishoudelijk afval. Zomer 2012 heeft IMI samen met Drift de commissie van der Vlist ondersteund die namens de VNG onderzocht hoe het zogenaamde verpakkingenakkoord aangescherpt kon worden. In het verpakkingenakkoord bepalen Rijk, gemeenten en industrie de ambities en rollen voor recycling in de komende jaren. Tot november 2013 werken we samen met (koplopers) uit de gemeenten en Arcadis aan een verder invulling. Allereerst gaan we ervaringen van de beste praktijken in Nederland bundelen tot een inzichtelijk model dat gemeenten helpt om in de wirwar van systemen het overzicht te bewaren. De beste praktijken presteren tot wel 7x beter als het gaat om recycling en kunnen gemeenten miljoenen opleveren. Daarnaast ontwikkelen we een visie en strategie hoe gemeenten de regie naar zich toe te kunnen trekken om te zorgen dat je vuilnisbak een integraal onderdeel wordt van de circulaire economie.

Maquette ‘Legowatertafel’ deltracongres

Hieronder: Mark Rutte en Deltacommisaris Wim Kuijken bij de Legotafel die wij voor Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden lieten ontwikkelen, als onderdeel van onze ondersteuning in participatie en dialoog van het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden. Door de Lego Water Tafel kon op een interactieve wijze op het Deltacongres structuuringrepen op de waterhuishouding besproken en direct aangepast worden.
Contact: Rense Bos.

Burgerparticipatie en cocreatie


Een belangrijke poot in ons werk vormen participatie en cocreatie. IMI opereert in de voorhoede: spannende projecten die verder gaan dan ‘even inspreken’.

Recente projecten:

Taxonomie van maatschappelijke initiatieven, Handreiking Burgerparticipatie,Singelpark, City Mondial, Samen bezuinigen, Uitdaging, Community of practice


Taxonomie van maatschappelijke initiatieven

In opdracht van het ministerie van I&M, directie Milieu heeft IMI een overzichtelijke taxonomie van maatschappelijke initiatieven ontwikkeld. De taxonomie maakt de ‘energieke samenleving’ concreet. Zij deelt initiatieven onder in vier hoofdsoorten met verschillende ondersoorten en is toepasbaar op onderwerpen van klimaatbeleid tot eenzame ouderen. De taxonomie helpt te bepalen wat voor initiatief je nu voor je hebt. Te gebruiken voor het inventariseren, beoordelen, ondersteunen en/of verbinden van initiatieven. Een uitgebreid rapport is hier te vinden en voor een korte en aangescherpte versie klik hier.

Contact: Mattijs Taanman

Handreiking Burgerparticipatie
In opdracht van het ministerie van BZK hebben we een E-Zine gemaakt. Vol met verhalen en lessen uit de praktijk en checklisten en verbeterstappen. Klik en scroll er doorheen als je als gemeente meer wilt samenwerken om innovatie te stimuleren, veel mensen te bereiken en/of verantwoordelijkheden wil overdragen. Bekijken? klik hier
Contact: Rense Bos

Singelpark

Een grote groep enthousiaste Leidse burgers verenigd in de ‘Vrienden van het Singelpark’ en de gemeente Leiden werken samen om het langste stadspark van Nederland te ontwikkelen. IMI ondersteunt beide partijen in het maken van goede afspraken voor lange termijn samenwerking. Thema’s die relevant zijn: communicatie, rollen, verantwoordelijkheden, eigenaarschap etc.

Contact: Tom Egyedi

City Mondial

IMI ondersteunt in Haagse wijken zoals de Schilderswijk City Mondial met hun wijkcommunicatie. Daarvoor ontwikkelde we de Buzz-Bus: een bijzondere manier van communiceren. De City Mondialbus is omgebouwd tot een rijdend mediacentrum die videoboodschappen van mensen in de wijk registreert en uitzendt. Waar de Buzz-Bus komt, ontstaan spontane gesprekken over wat in de Schilderswijk beter en slimmer kan. Het IMI heeft het concept van de mediabuzz bedacht en voert deze samen met medewerkers van City Mondial uit.
Meer informatie: klik hier

Samen bezuinigen

De gemeente Gorinchem moet zoals zoveel gemeenten bezuinigen. De wens was om dit samen te doen met inwoners en maatschappelijke organisaties. IMI heeft het proces begeleid, interviews gehouden met betrokken om scenario’s te destilleren en bijeenkomsten met verschillende partijen gefaciliteerd.

Meer informatie: Yung Lie en/of Elsbeth Koek.

Uitdaging

Een groep bewoners in Leiden Noord hebben een wens voor hun gebied. Een buurtcafé, een speeltuin, een museum, gesteund door Fonds 1818. De bewoners hebben zelf geld om dit te financieren en willen samen met de traditionele partners - gemeente, coöperaties, zorginstellingen-ontwikkelen. Logisch dat het zoeken is naar nieuwe verhoudingen. IMI heeft aan de hand van de effecten arena gezocht naar gezamenlijke doelstellingen om de samenwerking verder te brengen.

Meer informatie: Nathalie Lecina en/of Elsbeth Koek

Community of practice


We merken in gesprekken en tijdens bijeenkomsten dat er veel behoefte is aan praktische uitwisseling over burger- en overheidsparticipatie. We willen daarom een Community of Practice (CoP) over dit onderwerp starten en zijn nog op zoek naar gemeenten die willen meedoen. Meer weten over de Community of Practice, klik hier.

Meer informatie: Rense Bos

Versterken democratie

Wij werken niet alleen met liefde aan participatie maar ook aan het verbeteren van de representatieve democratie. Ook dan zijn transparantie en samenwerking leidend.

Recente projecten:
Wetsvoorstel nieuwe WOB (update), Evaluatie Nationale Burgerinitiatieven, Publieke Pioniers

Wetsvoorstel nieuwe WOB (update)

In opdracht van de Tweede Kamer is IMI procesbegeleider voor een nieuwe (initiatief) Wet Openbaarheid van Bestuur. Middels maatschappelijke en wetenschappelijke consultatie is inbreng verzameld en geschreven aan een voorstel dat vanuit de Kamer op initiatief van Groen Links (Peters/Voortman) is ingediend. IMI is betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw Wob-ontwerp dat voortbouwt op de voorstellen vanuit de Kamer en vanuit BZK.
Contact: Guido Enthoven

Evaluatie Nationale Burgerinitiatieven

In samenwerking met Netwerk Democratie is een evaluatierapport over het burgerinitiatief (minimaal 40.000 handtekeningen) gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer commissie verzoekschriften en burgerinitiatieven.
De belangrijkste aanbeveling van de initiatiefnemers:
De 2 jaars regel afschaffen. Door deze regel (een onderwerp van een burgerinitiatief mag de afgelopen 2 jaar niet behandeld zijn in de Tweede Kamer of een commissie) worden twee van de drie burgerinitiatieven niet ontvankelijk verklaard en daarom ook niet in behandeling genomen. Tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers die, nadat ze de 40.000 handtekeningen hadden opgehaald, verwacht hadden om serieus genomen te worden.

Voor een samenvatting van het rapport klik hier en voor een item op Nieuwsuur klik hier

Contact: Rense Bos

Essaybundel Publieke Pioniers

De essaybundel Publieke Pioniers gaat vooral over het vak van de ambtenaar in een veranderende wereld. Maar ook iets breder: de pioniers op het grensvlak van publiek en privaat. Loskomen van oude procedures en het aangaan van nieuwe partnerschappen met de samenleving – hoe doe je dat?

Dertig pioniers van binnen en buiten de overheid vertellen hun verhalen. Ze gaan over lef, leren, hoofdstoten en weer verder gaan. Over nieuwsgierigheid en open durven zoeken. Wat zij delen is het besef dat samenwerken met maatschappelijke partners een noodzaak is. Niet zomaar ingegeven door idealen en vernieuwingsdrift, maar omdat de grote opgaven van deze tijd er om vragen.

Samen met Simone Huijs (Gemeente Venray) heeft IMI het initiatief tot deze bundel genomen, hoofdredactie gevoerd en enkele eigen bijdragen geleverd. De essaybundel is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van EZ, I&M en BZK.

Meer weten over Publieke Pioniers, mail Janjoost Jullens

Nieuwe Projecten

Een tiental recente projecten van IMI: -- Onderzoek actieve openbaarheid -- Nieuw bos en klein wonen -- Raadslid en Burgerkracht -- Actieplan Bos en Hout -- European Bioeconomy Manifesto -- Gemeente of Gemeenschap? -- 'Onze Overheid, Onze Informatie' -- Zes brillen op maatschappelijk initiatief in zorg en welzijn -- Manifest Nieuwe Democratie -- Informele aanpak Wob-verzoeken -- Open data, kansen voor Kamerleden -- Essay Informatieregister


Onderzoek actieve openbaarheid

Transparantie zit in de lucht. De Wet open overheid kreeg brede steun in de Tweede Kamer en ook het kabinet wil stappen zetten op dit gebied. Welke overheidsinformatie zou met voorrang actief openbaar gemaakt moeten worden? En hoe kan de vindbaarheid verbeterd worden. Een onderzoek in samenwerking met KOOP, in opdracht van BZK. Zie het rapport hier.


Nieuw Bos en klein Wonen

Is het mogelijk om de behoefte aan nieuwe natuur en de behoefte aan starterswoningen te combineren? In de verkenning 'Nieuw Bos en klein Wonen' wordt de mogelijkheid geschetst om de komende decennia 20.000 hectare nieuw bos te realiseren, in combinatie met 60.000 tiny houses. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de ministeries van LNV en EZK, het onderzoek vindt u hier.


Actieplan Bos en Hout

Op de Nationale Klimaattop werd het Actieplan Bos en Hout aangeboden aan de Staatssecretaris van het Ministerie van I&M. Eén van de speerpunten was de ambitie om in Nederland 100.000 hectare meer bos aan te leggen. De intentieverklaring werd ondertekend door 20 koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. IMI organiseerde de dialoog met stakeholders. Het Actieplan kreeg uitgebreid aandacht in de pers. Zie de tekst van het Actieplan hier.


European Bioeconomy Manifesto

'We regard the transition to a sustainable and circular bioeconomy as inevitable.' Een dialoog met Europese bedrijven, koepels en NGO's over de belangrijkste uitdagingen en noodzakelijke acties om te komen tot 'a flourishing European Bioeconomy'. IMI organiseerde de dialoog en was penvoerder van het Manifesto, in opdracht van het Ministerie van EZ. Zie de tekst van het Manifest hier.


Raadslid en Burgerkracht

Een verkenning naar een radicale omslag in de verhouding tussen burger en overheid. Wat zou er gebeuren als de gemeente er niet meer zou zijn? Voor welke publieke taken moet de overheid verantwoordelijk blijven en rond welke thema’s kan het primaat naar markt of civil society verschuiven? Essay en bijeenkomst met de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar. Meer informatie, klik hier.


Gemeente of Gemeenschap?

Een verkenning naar een radicale omslag in de verhouding tussen burger en overheid. Wat zou er gebeuren als de gemeente er niet meer zou zijn? Voor welke publieke taken moet de overheid verantwoordelijk blijven en rond welke thema’s kan het primaat naar markt of civil society verschuiven? Essay en bijeenkomst met de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar. Meer informatie, klik hier.


‘Onze Overheid, Onze Informatie’

De overheid is van ons allemaal. De met publiek geld gefinancierde informatie dient in beginsel ook voor het publiek toegankelijk te zijn. IMI was een van de initiatiefnemers van het Manifest ‘Onze Overheid, Onze Informatie’, ondertekend door 13 maatschappelijke organisaties waaronder Bits of Freedom, Open State Foundation en Waag Society. Lees het Manifest hier


Zes brillen op maatschappelijk initiatief in Zorg en Welzijn.

Wat is er allemaal gaande in de wereld van burenhulp, buddynetwerken en zorgcoöperaties? Waar komen maatschappelijke initiatieven vandaan? Hoe kan een gemeente inspelen op dergelijke initiatieven? Een verkenning in opdracht van het ministerie van BZK. Zie de zes brillen op een nieuwe werkelijkheid hier.


Manifest Nieuwe Democratie

Democratie is geen rustig bezit. Dit Manifest is gebaseerd op discussies met bestuurders, beambten en buitenlui op het Festival ‘de Energieke Samenleving’ in Den Bosch. Het is een oproep om binnen een gemeente het gesprek aan te gaan, aan de hand van vijf denkrichtingen. In opdracht van VNG. Lees het manifest hier.


Pilot Informele aanpak Wob-verzoeken

In het programma 'Prettig Contact met de Overheid wordt gewerkt met een informele aanpak. Kernwoorden zijn persoonlijk contact met de betrokken burger, en een verschuiving van proceduregericht naar oplossingsgericht. Uitvoering van een pilot bij de behandeling van Wob-verzoeken, in opdracht van het Ministerie van BZK. Lees het interview met Marieke van Paassen over de ervaringen in Gouda hier.


Verkenning Open Data en Tweede Kamer

Vanuit verschillende fracties uit de Tweede Kamer wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de kansen die open data voor Nederland biedt. Kamerleden kunnen ook zelf open data benutten, in hun rol als medewetgever en controleur. Verkenning in opdracht van de Tweede Kamer.


Rijksagenda Innovatiegericht Inkopen

Ministeries kunnen innovatie stimuleren via hun inkoopbeleid. Bijvoorbeeld door ‘stil asfalt’ aan te leggen of koffiebekertjes te kopen van bioplastics. Dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan een circulaire economie. Opstellen van de Rijksagenda Innovatiegericht Inkopen, in samenwerking met Wolfpack en in opdracht van BZK.


Essay ‘Open het Systeem’

Een essay over actieve openbaarheid en een informatieregister, in opdracht van het Nationaal Archief. Zie het essay hier.


Documenten

Samen met de Natuurverdubbelaars begeleiden we een Testlab Nieuw Bos en Tiny Houses, waarin LNV, WUR en een aantal provincies en gemeenten samenwerken.

Voor het Rijksprogramma RDDI schrijven we mee aan een Handreiking 'Actief openbaarmaken doe je zo'.

Door Provinciale Staten van Overijssel is ook een motie aangenomen om 1 boom per inwoner te planten, in totaal gaat het om 1,1 miljoen bomen. Een idee voor andere provincies en gemeenten?

We willen nieuwe vormen van functiecombinatie in het landelijk gebied mogelijk maken: meer natuur, meer CO2-vastlegging, nieuw economisch perspectief voor boeren, meer kansen voor kleinschalig en duurzaam wonen. In de provincie Overijssel staat een reeks experimenten op stapel. Zie het artikel in Trouw van november 2019.

De bepaling in de Gemeentewet over inspraak en participatie wordt gewijzigd (art. 150 Gw). In opdracht van VNG en in samenwerking met 25 gemeentes ontwerpen we een set van ‘Spelregels lokale democratie’. Daarmee ontwikkelen we bouwstenen voor de nieuwe ‘VNG Model-Participatie en Inspraakverordening’.

Keynote lezing ‘Towards a Science of Ideas’ op internationale conferentie over kennismanagement.

Het ministerie van OCW startte bij de RCE een stevige pilot met open by design bij WABO-adviezen, zie hier de lessen uit de pilot.